انگیزه چیست؟

بسیاری از داوطلبان دنبال انگیزه‌ای برای تحصیل هستند اما پرسش این است که انگیزش و انگیزه چیست؟

انگیزه چیست؟

بسیاری از داوطلبان دنبال انگیزه‌ای برای تحصیل هستند اما پرسش این است که انگیزش و انگیزه چیست؟

اصطلاح انگیزش یا Motivation را می‌توان به عنوان عامل نیرودهنده، هدایت‌کننده و نگهدارنده‌ی رفتار تعریف کرد. گیج و برلاینز در سال 1984، انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کردند. سیفرت در سال 1992 گفته است انگیزش، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است. انگیزه و انگیزش، غالباً به صورت مترادف به کار می‌روند. با این حال می‌‌توان انگیزهیا Motive را دقیق‌تر از انگیزش دانست به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد. در تعریف دیگر، اصطلاح انگیزش در اصلاز ریشه‌ی لاتین Moveve مشتق شده است که به معنی تحریک است. روان‌شناسان بر سر تعریف انگیزش، بر موارد زیر توافق دارند:

1. جهت رفتار: هدف یا هدف‌هایی که موجود زنده در تعقیب آن است.

2. شدت رفتار: میزان کوشش یا تلاشی که برای رسیدن به هدف، از موجود زنده سر می‌زند.

3. پایداری رفتار: مدت‌زمانی که موجود زنده برای رسیدن به هدف، صرف می‌کند.

تعریف انگیزش برحسب فرایند یا فرایندهایی که به نحوی شروع شده و جهت یافته و سپس ادامه پیدا کرده و سرانجام برای رسیدن به زنجیره‌ی هدف‌گرایی رفتار، متوقف شده، قابل تبیین است. به طور کلی هر رفتاری که از انسان و حیوان سر می‌زند، جهت‌یافته یا معطوف به هدفی است و برای رسیدن به هدف طرح‌ریزی شده است و انگیزه بنا بر تعریف عینی، حالتی فرضی در موجود زنده است که برای تبیین انتخاب‌ها در رفتار معطوف به هدف به کار می‌رود. انگیزه بنابر تعریف ذهنی، به صورت آرزو یا میل، تجربه می‌شود.

انگیزهاز نظر بنیادی، هر آن چیزی است که موجود زنده را به حرکت وامی‌دارد و موجب جنبش او می‌شود. روان‌شناسان، تمام عواملی را که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیتی وامی‌دارند و او را در یک جهت خاص سوق می‌دهند، انگیزه می‌نامند. انگیزه، اولین عنصر تشکیل‌دهنده‌ی رفتار است. (رفرنس ع-نصیرزاده)

اما بعد از این همه تعریف، انگیزه‌ای که از آن یاد شد چه جایگاهی در مطالعات یا شروع آن دارد. ما همین شروع را به شروع پرقدرت در نیم‌سال دوم تعمیم می‌دهیم. انگیزه ما را به سمت یک حرکت قدرتمند و پرانرژی سوق می‌دهد؛ اما این انگیزه چه‌طور ایجاد می‌شود. همین که ما جایگاهی را در خیالمان دنبال می‌کنیم- چه این جایگاه ریاست جمهوری یک کشور باشد، نمایندگی یک وزیر، مدیر یا یک مهندس یا پزشک یا یک درآمد عالی-در مجموعه‌ای جمع می‌شوند که ما آن را هدف می‌نامیم. این انگیزه در یکی از افراد خانه نیز می‌تواند نهفته باشد اما چگونه؟ بسیار ساده است. فرض کنید برادر یا خواهر شما مهندس یا پزشک موفقی شده است. این می‌تواند انگیزه‌ای مناسب برای‌تان باشد. انگیزه در دسترس است؛ فقط کافی است با نگاهی بصیر بر این مهم بنگریم.