پروژه‌ی هفتم پروژه‌ی حساسی است

پروژه‌ی هفتم پروژه‌ی حساسی است که رتبه‌ها به‌راحتی جابه‌جا می‌شوند و کنکوری‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

پروژه‌ی هفتم پروژه‌ی حساسی است

پروژه‌ی هفتم پروژه‌ی حساسی است که رتبه‌ها به‌راحتی جابه‌جا می‌شوند و کنکوری‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

گروه اول) بعد از ایستگاه نوروز و مرور نیم‌سال اول و پایه‌ی اول به مطالعه‌ی درس‌های ترم دوم رفته و پیوستگی خود را با برنامه‌ی راهبردی و آزمون‌ها بیش‌تر می‌کنند و بنا به آموزه‌های کانون در این برهه از زمان به تقویت عمومی‌ها می‌پردازند و با ذهن شفاف و منسجم با نظم بیش‌تری به مطالعه می‌پردازند.

گروه دوم) از برنامه‌ی کانون جدا شده و جمع‌بندی زودهنگام را شروع می‌کنند و بیش‌ترین افت تراز را تجربه می‌کنند.

در این  پروژه به تکمیل دانسته‌‌های خود بپردازید و با هر میزان تسلط بر مطالب، مطابق نقشه‌ی راه ادامه دهید.

باور داشته باشید که آرامش و مطالعه همراه با تمرکز، رابطه‌ی مستقیمی با موفقیت شما دارد.