عید و کتاب

برای ایام طلایی عید نیز همین گونه است. مسافرت و دوری از کتاب و مطالعه یعنی گرد و غبار بر دانسته‌هایی که با تلاش فراگرفته‌ای.

عید و کتاب

مسافرت برای استراحت ذهن و برای فراموشی برخی از چیزهای که ذهن را خسته می‌کنند عالی است. برای ایام طلایی عید نیز همین گونه است. مسافرت و دوری از کتاب و مطالعه یعنی گرد و غبار بر دانسته‌هایی که با تلاش فراگرفته‌ای.

این اتفاق جالبی برای دانش‌آموزان محسوب نمی‌شود. زمانی که همه به استراحت مشغول‌اند سخت‌کوشان در برنامه‌ریزی ایام عید، جایگاه مناسب مطالعاتی برای کتاب‌ها قرار داده و با مرور مناسب ذهن را شفاف و منظم می‌کنند.

در این بین ابزار مناسب نقش عمده‌ای برای این ایام است. کتاب نوروز شامل سؤالاتی مهم از درس‌های اختصاصی است که به‌راحتی با حل آن می‌توان میزان یادگیری را افزایش داد.