از همین‌جا از دفتر برنامه‌ریزی تشکر می‌کنم!

هیچ وقت جمله‌ی «هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه است» را باور نکرده بودم!

از همین‌جا از دفتر برنامه‌ریزی تشکر می‌کنم!

هیچ وقت جمله‌ی «هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه است» را باور نکرده بودم!

سال سوم دبیرستان به دلیل راهیابی به مرحله‌ی دوم المپیاد کل وقت خود را برای درس المپیادی گذاشته بودم. زمان خیلی کمی تا امتحانات نهایی باقی مانده بود و کلی درس نخوانده‌ای که باعث ناراحتی‌ام بودند! ولی تصمیم خود را گرفتم و با دفتر برنامه‌ریزی‌ام عهد بستم که دیگر هیچ درسی را «صفر ساعت» نخواهم گذاشت. دفتر برنامه‌ریزی، خود واقعی مرا بهتر نشان می‌داد و باعث می‌شد با خودم رقابت کنم و هر بار با روز قبل و هفته‌های قبل خودم رقابت می‌کردم. درنهایت به تمام اهدافی که داشتم با دفتر برنامه‌ریزی رسیدم. بعد از دو ماه، هم ترازم به روال عادی خود برگشت (6800) و هم معدلم 19 شدم.

از همین‌جا از دفتر برنامه‌ریزی تشکر می‌کنم!