هدف، موفقیت نهایی شماست

با پایان امتحانات نوبت اول بار سنگینی از دوش شما دانش‌آموزان برداشته می‌شود ولی این بار سنگین جای خود را به بار سنگین‌تری خواهد داد.

هدف، موفقیت نهایی شماست

با پایان امتحانات نوبت اول بار سنگینی از دوش شما دانش‌آموزان برداشته می‌شود ولی این بار سنگین جای خود را به بار سنگین‌تری خواهد داد. سعی کنید از مطالعه و ارتباط خود با درس‌ها کم نکنید. همواره تصور کنید که زمان امتحانات شماست. با همان کیفیت و با همان حساسیت به مطالعه بپردازید. مبادا حساب کار از دست‌تان خارج شود. هدف، موفقیت نهایی شماست. تا کنون نیمی از راه را پیموده‌اید. به کم قانع نشوید و ادامه بدهید.

چند روز کوتاه را به استراحت بپردازید و سپس با انرژی مضاعف شروع به فعالیت و مطالعه کنید. مبادا رشته‌ی کار از دست‌تان در برود و نسبت به خواندن و هدف خود سرد شوید.تبدیل های هندسی و کاربرد ها از هندسه 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی