هدف خود را تعیین کنید

مهم‌ترین عامل نگران‌کننده برای شما در طول دوران کنکور چیست؟

هدف خود را تعیین کنید

استرس، حقیقتی در زندگی است که هیچ کس نمی‌تواند از آن اجتناب کند. درواقع تعبیری است که فرد باید خود را با آن سازگار کند. هم‌چنین آفتی است که موفقیت هر داوطلب کنکور را تهدید می‌کند.  

استرس‌های روانی اگر بی‌قاعده و بیش از حد معمول باشند آرامش فرد را به مخاطره انداخته و او را از پیشرفت تحصیلی بازمی‌دارند. علت اصلی استرس این است که نمی‌دانید از آزمون دادن چه هدفی دارید.

هدف خود را تعیین کنید. از این‌که انتظار دارید یک دفعه به تراز دلخواه خود برسید اجتناب کنید. سعی کنید گام به گام پیشرفت کنید. یادتان باشد که در شرایط آزمونی، استرس ناشی از آزمون نیز عامل پر‌فشاری است که شما و نتیجه‌ی کارتان را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد.

مهم‌ترین عامل نگران‌کننده برای شما در طول دوران کنکور چیست؟

درس‌هایی که کمی احساس ضعف در آن‌ها می‌کنید که با نزدیک شدن کنکور، موضوع زمان و سرعت هم به وجود می‌آید. اجاره ندهید استرس روی پیشرفت و درس خواندنتان تأثیر بگذارد.