رنگ‌ها سخن می‌گویند

هر ذهن شفاف و منسجم نتیجه‌ی بهتری برای یادگیری مطلب ایجاد می‌کند و متمرکز شدن بر هر مبحث یادگیری را افزایش می‌دهد.

رنگ‌ها سخن می‌گویند

هر ذهن شفاف و منسجم نتیجه‌ی بهتری برای یادگیری مطلب ایجاد می‌کند و متمرکز شدن بر هر مبحث یادگیری را افزایش می‌دهد.

زمانی که برای برنامه‌ی عید مباحث را دسته‌بندی می‌کنید قبل از تصمیم به هر کاری، تابلو را رنگ بزنید.

1. خیلی خوب کار کرده بودید: رنگ آبی

2. خوب کار کرده‌اید: رنگ سبز

3. متوسط کار کرده‌اید: رنگ زرد

4. نخوانده‌اید: رنگ قرمز

رنگ‌ها با شما سخن می‌گویند که مباحث نقاط قوت شما و نقاط قوت پایدارتان چه‌قدر است. از رنگ ضعفتان می‌گویند، از زمان مناسب مطالعه برای هر کدام و این‌که چه‌قدر با رنگ‌ها ذهن منظم‌تر می‌شود.

ذهن شفاف یعنی بدانی برای هر کدام، چه زمانی لازم است تا رنگ آسمان بگیرد.