غبار کتاب‌ها را بزدای

ورزشکاران ساعت‌ها تمرین می‌کنند تا همیشه بدن آماده‌ای داشته باشند، هرچند تا مسابقه‌ی بعدی چند ماهی باقی مانده باشد.

غبار کتاب‌ها را بزدای

ورزشکاران ساعت‌ها تمرین می‌کنند تا همیشه بدن آماده‌ای داشته باشند، هرچند تا مسابقه‌ی بعدی چند ماهی باقی مانده باشد.

روزهای عید در کنار تفریح و استراحت اختصاص دادن زمان مطالعه در برنامه‌ی روزانه الزامی است و تلاش برای مطالعه و یادگیری همواره باید ادامه داشته باشد. باید باور داشته باشید که تلاش همواره منجر به نتیجه‌ی مطلوب می‌شود و غفلت از مطالعه، شور و حال کتاب خواندن را کم می‌کند و ساعت مطالعه را کاهش می‌دهد؛ بنابراین برگشتن مجدد به اوج مطالعه، نیاز به زمان بیش‌تری خواهد داشت و منجر به عقب ماندن از کلاس مدرسه و یادگیری می‌شود.