آسمان آبی بهار کتاب آبی توست (بهاریه)

بر سفره‌ی هفت‌سین دلت، سعی و تلاش اولین سین باشد تا سرانجام در سیزده‌به‌در دوران طلایی‌ات، سین سعادت را گره بزنی.

آسمان آبی بهار کتاب آبی توست (بهاریه)

آسمان آبی بهار، کتاب آبی توست. ابرهای تیره پاسخ‌های غلطی هستند که باید با تندباد تلاشت، آن‌ها را در خود محو کنی.

باران هم ثمره‌‌ی کوشش توست که سبزه‌های ذهنت را می‌رویاند. مانند نسیمِ بهاری، دشتِ سرسبز داشته‌هایت را مرور کن و به حافظه‌ی  آفتابی‌ات بسپار.

بر سفره‌ی هفت‌سین دلت، سعی و تلاش اولین سین باشد تا سرانجام در سیزده‌به‌در دوران طلایی‌ات، سین سعادت را گره بزنی.