استراتژی بازگشت ودو تکنیک

نتیجه‌ی مطلوب هر آزمون زمانی پدیدار می‌شود که زمان مناسب هر سؤال را مشخص کرده و اطمینان رسیدن به تست‌های پایانی سؤالات دفترچه را داشته باشیم.

استراتژی بازگشت ودو تکنیک

نتیجه‌ی مطلوب هر آزمون زمانی پدیدار می‌شود که زمان مناسب هر سؤال را مشخص کرده و اطمینان رسیدن به تست‌های پایانی سؤالات دفترچه را داشته باشیم.

1. تکنیک ضربدر و منها با تشخیص نوع سؤالات شامل وقت‌گیر بودن یا بلد نبودن سؤالات موجب مدیریت تشخیص نوع سؤالات می‌شود که به‌راحتی می‌توان از کنار سؤالات وقت‌گیر گذشت و پاسخ‌گوی همه‌ی سؤالات بود. در ضمن با این روش از درصد پاسخ‌گویی به سؤالات نامطمئن خودداری کرد.

2. تکنیک زمان‌های ‌نقصانی باعث می‌شود کم‌تر از زمان استاندارد هر درس در دفترچه به پاسخ‌گویی هر درس بپردازید و زمان را ذخیره کنید و با مهار زمان و بازگشت به سؤالات، فرصت پاسخ‌گویی به همه‌ی سؤالات را خواهید داشت.

این دو تکنیک آرامش ذهنی و ذهن منظم را دربرمی‌گیرد.