معرفی کتاب کودک وسواسی

کتاب کودک وسواسی از سری مجموعه‌های درمان خانواده‌محور است.

معرفی کتاب کودک وسواسی

نویسنده:‌ جنیفر فریمن، آبه مارس گارسیا

مترجم: مجتبی دلیر

انتشارات ارجمند

کتاب کودک وسواسی از سری مجموعه‌های درمان خانواده‌محور است. در این کتاب می‌خوانید کودکان وسواسی اغلب والدینی وسواسی دارند؛ بنابراین در روان‌درمانی کودکان، در درجه‌ی اول باید با والدین کار کرد؛ زیرا منشأ مشکل، والدین هستند و کودک صرفاً به عنوان بیمار معلوم خانواده نشانه‌های مشکل راآشکارمی‌کند. به همین دلیلتمرکز عمده‌ی درمان در این کتاب بر کودکو به طور ضمنی بر والدیناست. این کتاب به والدین می‌آموزد چه‌طور با تمرین‌های عملی، وسواس را از ذهنکودکشان دور کنند.

معرفی کتاب کودک وسواسی