معلرفی کتاب ارزشیابی شخصیت کودکان

نقاشی کودک یک پیام است. آن‌چه او نمی‌تواند به لفظ درآورد به وسیله‌ی نقاشی به ما انتقال می‌دهد. بررسی و درک «زبان» نقاشی، اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار والدین، مربیان، روان‌شناسان و همه‌ی کسانی می‌گذار

معلرفی کتاب ارزشیابی شخصیت کودکان

نویسنده: پریرخ دادستان

ناشر: جوانه رشد

نقاشی کودک یک پیام است.‌ آن‌چه او نمی‌تواند به لفظ درآورد به وسیله‌ی نقاشی به ما انتقال می‌دهد. بررسی و درک «زبان» نقاشی، اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار والدین، مربیان،‌ روان‌شناسان و همه‌ی کسانی می‌گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند.

کودک همه‌ی مسائل زندگی خود را به واسطه‌ی نقاشی به تجربه درمی‌آورد، خود را می‌آزماید و «من» خویشتن را بنا می‌کند. خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به‌تنهایی به منزله‌ی جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی‌های کودک، متحول می‌شود.

این کتاب نه‌تنها الگوی جامعی از تفسیر نقاشی در بررسی‌های بالینی را به‌ دست می‌دهد بلکه حاصل بیش از چهار سال تحقیق بر اساس آزمایش کودکان ایرانی است. 

معلرفی کتاب ارزشیابی شخصیت کودکان