آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

آخرین روز سال، آخرین عکس سال

آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

روز 27 اسفند، آخرین پنجشنبه سال و آخرین روز کاری سال 1394

در پایانی ترین روز کاری سال، همواره هستند همکارانی که تا آخرین روز در محل کار، حضور پرثمر خود را تداوم می بخشند. 

!"خسته نباشید!" کمترین است برای یک سال زحمت و تلاش...


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

کلیه همکاران خانم حاضر در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

کلیه همکاران آقای حاضر در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران واحد مستندسازی در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران گروه آزمون در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران واحد شهرستان ها و بورسیه در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران سایت، انفورماتیک و ارزیابی در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران واحد انتشارات در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران واحد مناطق و جنوب تهران در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران واحد خدمات و انتظامات بنیاد قلم چی در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران امور مالی و حسابداری در آخرین پنجشنبه سال 1394


آخرین پنجشنبه سال 1394، آخرین عکس سال

همکاران دفتر مرکزی در آخرین پنجشنبه سال 1394