آموزش مفهومی زیست‌شناسی: تولید مثل در گیاهان

تولید مثل در گیاهان

آموزش مفهومی زیست‌شناسی: تولید مثل در گیاهان

سال نو مبارک

در فایل پیوست 

در این بخش برای درک بهتر چرخه های تولیدمثلی گیاهان و مقایسه ی آن ها در چند مورد، موارد مشابه را مقایسه می کنیم.