نوروز 96

آموزش مفهومی زیست‌شناسی: ماده ژنتیک، میتوز و میوز

در فایل پیوست مقایسه میتوز و میوز انجام شده است.سال نو مبارک

در فایل پیوست مقایسه میتوز و میوز انجام شده است.

فایل های ضمیمه