علی کرامت : حرکت (خلاصه درس زیست شناسی)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث «حرکت» جمع بندی شده است.فایل های ضمیمه