علی کرامت: دفع مواد زائد

در فایل پیوست نکته‌های مبحث « دفع مواد زائد» جمع بندی شده است.

علی کرامت: دفع مواد زائد
همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری