علی کرامت: دفع مواد زائد

در فایل پیوست نکته‌های مبحث « دفع مواد زائد» جمع بندی شده است.فایل های ضمیمه