علی کرامت: گردش مواد

در فایل پیوست نکته‌های مبحث « گردش مواد» ضمیمه شده است.

علی کرامت: گردش مواد