علی کرامت: گردش مواد

در فایل پیوست نکته‌های مبحث « گردش مواد» ضمیمه شده است.فایل های ضمیمه
اسیدو باز از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی