نوروز 96

علی کرامت: گوارش و تبادل گازها

در فایل پیوست نکته‌های مباحث «گوارش و تبادل گازها» جمع بندی شده استفایل های ضمیمه
حرکت نوسانی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حمیدرضا بروشکی