خسرو ارغوانی‌فرد: الکتریسته ساکن (خلاصه درس و نکته ها)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث « الکتریسته ساکن» ضمیمه شده است.فایل های ضمیمه