علیرضا احمدخانی رتبه 10 کنکور: نوروز چگونه درس خواندم؟

مطالعه در دوران نوروز

علیرضا احمدخانی رتبه 10 کنکور: نوروز چگونه درس خواندم؟


برنامه ریزی من در ایام نوروز سه اصل داشت:


اصل اول : من طبق برنامه راهبردی کانون  برنامه ریزی کردم و در دوران نوروز مرور و مسلط شدن بر مباحث گذشته را به پیش روی و اتمام پیش دانشگاهی دو ترجیح دادم.

اصل دوم : من در طی سال تحصیلی یک برنامه هفتگی برای افزایش مهارت در درک مطلب های عربی ، کلوز تست زبان ، آرایه های ادبی ، املاء و ... داشتم

و در دوران نوروز نیز این روال را حفظ کردم.


اصل سوم : ساعات تست زنی را افزایش دادم و تست هایی که در آزمون های کانون غلط زده بودم یا در کتاب های کمک آموزشی غلط زده بودم و یا حتی در امتحانات داخلی مدرسه غلط زده بودم را در دوران نوروز دوباره کار کردم.