داود محمدی: روشی برای تشخیص جمله مجهول

روشی برای تشخیص جمله مجهول را اینجا مشاهده کنید...داود محمدی: روشی برای تشخیص جمله مجهول