آدابی برای آغاز سال

بهار یعنی سرآغاز شکوفایی پس از سکوت عارفانه‌ی زمستان؛ بهار یعنی تجلی از نقطه‌ی اشراق تا حیات باقی

آدابی برای آغاز سال

بهار یعنی سرآغاز شکوفایی پس از سکوت عارفانه ی زمستان؛ بهار یعنی تجلی از نقطه ی اشراق تا حیات باقی. بهار یعنی انبساط یقین از قالب سخت تردید. بهار یعنی همیشه زیباتر شدن، سبزشدن، شکوفه کردن و حرکت به سمت راویان فتح کمال.

برای تازه شدن فقط قصد کردن و نیت کافی نیست. باید آداب تازه شدن را فرابگیری.

ادب اول در آداب تازه شدن :

به همه موجودات از جماد و نبات و حیوان گرفته و به همه ی ابنای بشر چنان با حرمت رفتار کن که فاصله من بهتر و من برتر با رفتار انسانیت محو شود و همه هستی را در خود و خود را در همه ی هستی ببینی.

ادب دوم در آداب تازه شدن :

تمرین کن خدمتگزار باشی در هر مقامی که هستی، به خودت تکلیف کن که من یک خادمم و هر عملی را برای رضای حق انجام می دهم. من مفیدم و مشتاقم تاثیرات نیکوکاری ام را ببینم و دیگران هم بگویند که تو انسان متعهد، مسئول و موثری هستی. احساس مفید بودن تو را از دام افسردگی نجات می دهد و حالت را روز به روز نو و تازه می کند.

ادب سوم در آداب تازه شدن :

روح یک دانش پژوه و جویای حقیقت را در خودت بپروران با پرسیدن و بسیار پرسیدن. وقتی می پرسی به نفس زیاده خواهت پیام می فرستی که من نمی دانم و این پیام تاثیرات بسیار عمیق و ژرفی را بر روان ما می گذارد و حالت یک کودک را در ما احیا می کند؛ کودی جست و جوگر و کنجکاو.

ادب چهارم در تازه تر شدن :

مناجات با خالق را پیوسته به جای آور و با خداوند بسیار سخن بگو، بپرس، بخواه، طلب بخشش و هدایت کن تا بدرخشی... فراموش نکن اگر در هر زمینه ای، از جمله تجارت، فن، صنعت، فرهنگ، هنر و سیاست بدرخشی، ولی به خالق رحمان و رحیم وصل نباشی، درخششت پایدار نخواهد بود.

نگاه کن! بهار می درخشد و برگ برگ آیه های نور را تلاوت می کند، شکوفه ها می تابند و همراه نیایش هزاردستان در باغ، بشارت می دهند که ای انسان، ما به سرچشمه های نور متصلیم. ما به ذات حق پیوسته ایم و آنچه ما را همیشه جذاب و تاثیرگذار کرده، جمال حقیقت در قالب واقعیتی است که تو نامش را بهار گذاشتی.

تو نیز بخواه که بخشی از این تجلی باشی و بتابی بر واقعیت زندگی ات. فقط بخواه و آداب تازه شدن را ادا کن تا بشوی همان بهاری که اکنون نو در نقطه ی شروعش، نطفه ی نور شدی تا طلیعه یک راه تازه، نگاه تازه، فکر تازه به نام بهار باشی و بمانی تا دیار باقی...

منبع :