رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(خاکستری)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری به همراه معنی

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(خاکستری)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(خاکستری)