رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(سفید)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری به همراه معنی

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(سفید)

رنگها در زبان انگلیسی به صورت تصویری(سفید)