تحلیل دهدهی آزمون 21 اسفند دوم دبیرستان

آزمون 21 اسفند دوم دبیرستان....

تحلیل دهدهی آزمون  21 اسفند دوم دبیرستان

تحلیل دهدهی آزمون  21 اسفند دوم دبیرستان


درس ریاضی برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 6250 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده و برای محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000 آزمون متعادل بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب بوده و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون متعادل بوده است.

درس آمار و مدل‌سازی برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750 متعادل بوده و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌اموزان محدوده‌ی ترازی 4750 و 5500 آزمون متعادل بوده و برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 6250 و 7000 آزمون یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای همه‌ی محدوده های ترازی یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

تحلیل دهدهی آزمون  21 اسفند دوم دبیرستان

درس ریاضی برای همه ی دانش‌آموزان متعادل بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 6250 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 7000 آزمون متعادل بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌آموزان محدوده های ترازی 4750، 6250 و 7000 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 5500 متعادل بوده است.

درس شیمی برای همه‌ی دانش‌آموزان آزمون متعادلی بوده است.

درس زیست‌شناسی برای دانش‌آموزان محدوده‌‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است.

خرید کتاب