پشت صحنه راز بقا - عکس

حیواناتی که در طبیعت همواره برای شکار همدیگر دندان تیز می‌کردند، حالا در یک قاب دوستی شان را به نمایش گذاشته اند.

پشت صحنه راز بقا - عکس

دوستی اصطلاحی است که برای توصیف رابطه همیارانه بین دو یا چند نفر به‌کار می‌رود که به هر یک از آنها، دوست یا رفیق گفته می‌شود. رابطه دوستانه  شامل درک دوجانبه، احترام و محبت نیز هست.

حالا دوستی در دنیای حیوانات به جایی می رسد که حتی ما انسان ها به اندازه برخی از حیوانات به عمق آن پی نمی بریم و قدر دوستی هایمان را نمی دانیم، دربرخی از مواقع دوستی دردنیای حیوانات درسی به ما انسان ها می دهد که چطور با یکدیگر رفتار کنیم و سعی در استحکام دوستی های خود داشته باشیم. 

پشت صحنه راز بقا - عکس

پشت صحنه راز بقا - عکس

پشت صحنه راز بقا - عکس

پشت صحنه راز بقا - عکس

پشت صحنه راز بقا - عکس

پشت صحنه راز بقا - عکس

پشت صحنه راز بقا - عکس