100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر

مرحله دوم از اهدای 100 کتابخانه کلاسیبه 100 دبستان دراستان بوشهر از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، صورت گرفت.

100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر

مرحله دوم از اهدای 100 کتابخانه کلاسیبه 100 دبستان دراستان بوشهر از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، صورت گرفت.

مدیر اجرایی این پروژه آقای عبدالمحمد شعرانی، معلم "کوچک ترین مدرسه دنیا"، می باشد. این پروژه با هدف تجهیز 200 مدرسه، آغاز شد که در راستای "طرح کتابخانه‌دارکردن مدارس چندپایه ابتدایی استان بوشهر" صورت گرفته است. در مرحله اول، که در آذرماه امسال انجام شد، 100 مدرسه از سوی بنیاد قلم چی،به مرحله بهره برداری رسید.

آقای شعرانی می گوید: حامی اصلی این طرح بنیادعلمی آموزشی قلم‌چی می باشد.همچنین این بنیاد در راستای اقدامات  خود سه مدرسه نیز در شهرستان های تنگستان، جم و دیر ساخته است.

به همراه این کتابخانه ها، 7200 جلد کتاب با ارزش پشت جلد 1000/000/000 ریال (100 میلیون تومان) نیز به این مدارس اهدا گردید.

هزینه تجهیز این 100 مدرسه بالغ بر 225/000/000 ریال (22 میلیون و پانصد هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر


100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر

100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر


100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر

100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر

100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر


100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر

100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر

100 کتابخانه کلاسی دیگر برای 100 دبستان در استان بوشهر