فلسفه گذاشتن ماهی قرمز بر سفره هفت سین چیست؟

ماهی قرمز نماد برج «حوت» یا «برج ماهی» در « گاهشماری شمسی بُرجی» است که سال‌ها در ایران رواج داشت.

فلسفه گذاشتن ماهی قرمز بر سفره هفت سین چیست؟

ماهی قرمز نماد برج «حوت» یا «برج ماهی» در « گاهشماری شمسی بُرجی» است که سال‌ها در ایران رواج داشت.

برخی ار کتاب‌های ایران باستان مثل کتاب پهلوی «بندهش» نام  این برج‌های دوازه‌گانه آمده و نام برج دوازدهم سال «ماهی» یا «دو‌ماهی» نوشته شده است.

در فرهنگ ایران «ماهی قرمز» به عنوان نشانه‌ای از «برج حوت» بر روی بسیاری از آثار برجامانده از دوره‌های مختلف تاریخی  در ارتباط با نوروز و سال نو دیده می‌شود.

 ایرانیان ماهی را هنگام حلول سال نو بر سر سفره هفت‌‌سین می گذارند تا سال از «برج حوت» به «برج حمل» تحویل شود. البته نمونه قرمز رنگ این ماهی در چند دهه اخیر به خاطر اصلاح‌نژاد فراوان شده و به نشانه مهر، پیروزی، شادی، سرزندگی و برکت معنا می‌یابد.

فلسفه گذاشتن ماهی قرمز بر سفره هفت سین چیست؟فلسفه گذاشتن ماهی قرمز بر سفره هفت سین چیست؟