هوشمندسازی دبستان بعثت قفر در شهرستان فریدن

هوشمندسازی دبستان بعثت قفر در شهرستان فریدن

هوشمندسازی دبستان بعثت قفر در شهرستان فریدن

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبستان بعثت قفردر شهرستان داران  از توابع استان اصفهان را هوشمندسازی نمود.

خانم زهرا براتی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی درسال 1379 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 113دانش آموزدختر و پسر  را در مقطع دبستان ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/000/000 ریال (6میلیون تومان) می باشد که از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 463 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان بعثت قفر در شهرستان فریدن