سفر به اعماق زمین - عکس

غارها و تونل‌های زیرزمینی همواره نقش بزرگی در زندگی بشر داشته‌اند.

سفر به اعماق زمین - عکس


غارها و تونل‌های زیرزمینی همواره نقش بزرگی در زندگی بشر داشته‌اند.انسان‌ها زمین را حفر ‌می‌کنند تا به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود پی ‌ببرند ویا از تونل‌ها برای انبار کردن یا پناهگاه بهره ببرند. 
سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس

سفر به اعماق زمین - عکس