مواد توارثی گیاهی احیا می‌شود

رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی وزیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، ازاحیای ضربتی مواد توارثی گیاهان درکشور با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

مواد توارثی گیاهی احیا می‌شودبه گزارش روزیکشنبه گروه علمی ایرنا ازمعاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، بهزاد سرخی گفت: دو طرح درحوزه گیاهی در جهاد کشاورزی پیگیری می شود که از این به بعد در معاونت علمی نیز به صورت ویژه مورد بررس قرار خواهد گرفت.

وی افزود: احیای ضربتی مواد توارثی گیاهی یکی از این طرح هایی است که با حفظ ذخایر ژنتیکی رابطه مستقیمی دارد و تاکنون در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شد که امیدواریم با حمایت های معاونت علمی به نتیجه برسد.

به گفته سرخی، تجهیز و نوسازی بانک های ژن گیاهی کشور نیز دیگر طرحی است که نیاز به اجرای فوری و حمایت ستاد توسعه زیست فناوری دارد.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه اجرای برنامه پدافند غیرعامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی یکی از مهم ترین اهداف کارگروه ذخایر ژنتیکی است، طرح هایی که در این حوزه مورد تصویب قرار می گیرد نیز بر همین اساس طراحی می شود.

سرخی با بیان اینکه حفظ گونه های درمعرض خطر انقراض یکی از ضروریات کارگروه است، بیان کرد: اگر گونه های ارزشمند درمعرض انقراض را حفظ نکنیم با کوچکترین اتفاق یا حادثه ای آنها را برای همیشه از دست خواهیم داد.

منبع :