نکات و ویژگی‌های آزمون 21 اسفند دوم حسابداری

در رابطه با فصل 9 به بخشهای تئوری توجه داشته باشید و به دقت مطالعه کند. مثال فصل مذکور را با دقت مطالعه و دنبال کنید.

نکات و ویژگی‌های آزمون 21 اسفند دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 9 تا 11: کل مباحث

در رابطه با فصل 9 به بخشهای تئوری توجه داشته باشید و به دقت مطالعه کند. مثال فصل مذکور را با دقت مطالعه و دنبال کنید.

فصل 10 نیز فصلی پراهمیت می باشد و تسلط بر ثبت خرید، فروش، تخفیفات و برگشتی ها توصیه می شود.

در مورد فصل 11 نیز به فرمولهای مربوط به صورت سود و زیان  و نحوه بستن حسابهای موقت مسلط باشید.

در آزمون 21/اسفند/94، 3 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 10 و دو مورد دیگر مربوط به فصل 11 میباشند، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصل 3: از ابتدای خواص میانه تا انتهای فصل

فصل 4: از ابتدای فصل تا انتهای انحراف چارکی

در رابطه با این قسمت از مباحث فصل 3 پیشنهاد می شود که بر محاسبه نما و روابط بین مشخصه های مرکزی مسلط باشید.

در مورد فصل 4 نیز تسلط بر نحوه محاسبه طول دامنه تغییرات، انحراف متوسط(متوسط قدرمطلق انحرافات)، واریانس(متوسط مجذور انحرافات)، انحراف معیار و انحراف چارکی(محاسبه چارکها) توصیه می شود.

در آزمون 21/اسفند/94، 3 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 3 و دو مورد دیگر مربوط به فصل 4 میباشند، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصلهای 6 و 7: کل مباحث

فصل 8: از ابتدای فصل تا انتهای کاربرد دانشهای دیگر در بررسیهای بازاریابی

فصلهای 6 و 7  فصلهایی کوتاه و البته مهم (پر از نکته) می باشند.

فصل 8 نیز فصلی طولانی و پر اهمیت می باشد. به طور کلی در رابطه با درس امور عمومی بازرگانی باید اشاره شود که خط به خط با دقت باید مطالعه شود.

در آزمون 21/اسفند/94، 1 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 8 میباشد، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری