۳ پارک علم و فناوری کشور بین المللی می‌شوند

دیرکل فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برنامه داریم در سال آینده ۳ پارک علم و فناوری بزرگ کشور را تبدیل به پارک‌های بین المللی کنیم.

۳ پارک علم و فناوری کشور بین المللی می‌شوند

موضوع بین المللی سازی پارک های علم و فناوری از احکام برنامه پنجم و ششم توسعه است که وزارت علوم طی دو سال گذشته اقدام به برنامه ریزی برای عملیاتی سازی این موضوع کرده است.

وی افزود: قراردادهای علمی و فناورانه با کشورهای آفریقای جنوبی، ایتالیا، قزاقستان، سوئیس، فرانسه و آلمان منعقد کرده ایم که براساس این قراردادها قرار است شرکت های بزرگ بخش های تحقیق و توسعه خود را در پارک های علم و فناوری کشور مستقر کنند.

مدیرکل فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: برنامه داریم در سال آینده بستر حضور شرکت های بین المللی را در ۳ پارک علم و فناوری بزرگ کشور فراهم کنیم تا براین اساس موضوع انتقال تکنولوژی و ورود به بازارهای بین المللی اجرایی شود.

پیری اضافه کرد: برنامه مربوط به بین المللی سازی پارک های علم و فناوری کشور تدوین شده و از سال آینده این برنامه عملیاتی خواهد شد.