تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی را اینجا ببینید...

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی


موسسه نشنال جئوگرافی در سال 2013 پروژه ای را کلید زد که با آن عکاسان و این موسسه بتوانند عکس هایی که در تاریخ گم شده اند را پیدا کرده و به مناسبت 125 سالگی این موسسه منتشر کنند.
تصاویر زیر حاصل زحمت سه ساله موسسه نشنال جئوگرافی است.

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی


تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی

تصاویر منتشر نشده نشنال جئوگرافی