کشف فسیل یکی از اولین ارگانیسم‌های ساکن خشکی

فسیل یکی از اولین ارگانیسم‌های ساکن خشکی به نام تورتوتوبوس (Tortotubus) که طول آن از قطر موی انسان کمتر است و شبیه قارچ است کشف شد.

کشف فسیل یکی از اولین ارگانیسم‌های ساکن خشکی

 این قارچ که قدمت آن 440 میلیون سال است، زیر سطح زمین می زیست و مواد را تجزیه می کرد.این ارگانیسم پیشگام می تواند توضیح دهد که موجودات اولیه چطور خشکی های لم یزرع زمین را اشغال کردند.

بیشتر دانشمندان موافقند که حیات حدود 500 تا 450 میلیون سال قبل از دریاها به خشکی آمد.اما برای آنکه گیاهان و حیوانات بتوانند بر زمین خشک (terra firma) جای پایی پیدا کنند، وجود مغذی ها و خاک لازم بودو همین قارچ ها بودند که این فرآیند را شروع کردند، یعنی شروع به تولید نیتروژن و اکسیژن در خاک اولیه سطح زمین کردند.

***رکوردها فسیلی

دکتر مارتین اسمیت، دانشمندی که آن را تحلیل کرده می گوید احتمالا قبل از این قارچ ها، باکتری ها و جلبک هایی روی خشکی وجود داشت - اما فسیل آنها به ندرت حفظ می شود.به این ترتیب تورتوتوبوس احتمالا قدیمی ترین فسیل یک ارگانیسم ساکن خشکی است که تا امروز کشف می شود.

دکتر اسمیت گفت: این اولین فسیل یک ارگانیسم است که فقط روی خشکی می زیست. این موجود مواد مرده و پوسیده را تجزیه می کرد.این قارچ فسیل شده در بسیاری نقاط از جمله در سوئد و اسکاتلند کشف شده است.

طول هر یک از این فسیل های ذره بینی کمتر از قطر موی انسان است و ساختمان طناب-مانند آن شبیه قارچ های امروزی است.

دانشمندان فکر می کنند که قارچ های اولیه (fungi) به تشکیل خاک و فرآیند پوسیدن مواد ارگانیک کمک کردند و به این ترتیب راه را برای پیدایش گیاهان گل دار و درختان و سپس حیوانات هموار کردند.

به گفته دکتر اسمیت که این تحقیق را در دانشگاه کمبریج انجام داده، زمانی که این ارگانیسم در خشکی بود، حیات تقریبا به طور کامل به اقیانوس ها محدود بود و چیزی پیچیده تر از خزه یا گلسنگ و امثال آنها در خشکی تکامل پیدا نکرده بود.

'پیش از آنکه گیاهان گل دهنده یا درختان، یا حیواناتی که به آن وابسته هستند، پدید آیند لازم بود فرآیند پوسیدن و تشکیل خاک ظاهر شود.'

منبع :