تحلیل دهدهی آزمون 14اسفند دوم دبیرستان

دانش‌آموزان دوم دبیرستانی...

تحلیل دهدهی آزمون  14اسفند دوم دبیرستان

تحلیل دهدهی آزمون  14اسفند دوم دبیرستان


درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب، برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 5500 یک واحد ساده تر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدل‌سازی برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده و برای دانش‌اموزان محدوده‌ی ترازی 6250 آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی برای دانش‌اموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 7000 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده ی ترازی 5500 آزمون یک واحد ساده تر از مصوب و برای محدوده ی ترازی 6250 آزمون یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

تحلیل دهدهی آزمون  14اسفند دوم دبیرستان


درس ریاضی برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750، 5500 و 6250 یک واحد دشوارتر از مصوب وبرای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750، 5500 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب، برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 6250 آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده است.

درس زیست شناسی برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی5500، 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی برای دانش‌اموزان محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده ی ترازی 6250 آزمون یک واحد ساده تر از مصوب بوده است.