تحلیل دهدهی آزمون  14اسفند دوم دبیرستان


درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750 یک واحد دشوار تر از مصوب، برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 5500 یک واحد ساده تر از مصوب و برای محدوده‌های ترازی 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدل‌سازی برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده و برای دانش‌اموزان محدوده‌ی ترازی 6250 آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی برای دانش‌اموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 7000 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده ی ترازی 5500 آزمون یک واحد ساده تر از مصوب و برای محدوده ی ترازی 6250 آزمون یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

تحلیل دهدهی آزمون  14اسفند دوم دبیرستان


درس ریاضی برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750، 5500 و 6250 یک واحد دشوارتر از مصوب وبرای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 4750، 5500 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب، برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 6250 آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 یک واحد ساده‌تر از مصوب بوده است.

درس زیست شناسی برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی5500، 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی برای دانش‌اموزان محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده ی ترازی 6250 آزمون یک واحد ساده تر از مصوب بوده است.