آزمون 14 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

پیش تجربیکنکوری‌های عزیز رشته تجربی


آزمون 14 اسفند برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است:

آزمون 14 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟


انطباق با سطح دشواری کنکور سه سال اخیر:


آزمون 14 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟


جمع‌بندی:

زیست پیش آسان بوده است.

زیست پایه (مبحث ژنتیک) دشوار بوده است.

شیمی پیش برای دانش‌آموزان با تراز کل بالای 6000 آسان بوده و برای بقیه منطبق بر کنکور بوده است.

شیمی 2 منطبق بر سطح دشواری کنکور بوده است.

شیمی 3 دشوار بوده است.

فیزیک پیش منطبق بر سطح دشواری کنکور بوده است..

فیزیک 1 و فیزیک 3 برای دانش‌آموزان با تراز کل 7000 دشوار بوده و برای بقیه منطبق بر کنکور بوده است.

ریاضی برای دانش‌آموزان با تراز کل بالای 6000 آسان بوده و برای بقیه منطبق بر کنکور بوده است.