آزمون 14 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

پیش تجربی

آزمون 14 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی


آزمون 14 اسفند برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است:

آزمون 14 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟


انطباق با سطح دشواری کنکور سه سال اخیر:


آزمون 14 اسفند پیش تجربی چگونه بود؟


جمع‌بندی:

زیست پیش آسان بوده است.

زیست پایه (مبحث ژنتیک) دشوار بوده است.

شیمی پیش برای دانش‌آموزان با تراز کل بالای 6000 آسان بوده و برای بقیه منطبق بر کنکور بوده است.

شیمی 2 منطبق بر سطح دشواری کنکور بوده است.

شیمی 3 دشوار بوده است.

فیزیک پیش منطبق بر سطح دشواری کنکور بوده است..

فیزیک 1 و فیزیک 3 برای دانش‌آموزان با تراز کل 7000 دشوار بوده و برای بقیه منطبق بر کنکور بوده است.

ریاضی برای دانش‌آموزان با تراز کل بالای 6000 آسان بوده و برای بقیه منطبق بر کنکور بوده است.