محمد نادری : قرقره‌ها - فیزیک

رابطه‌ی بین شتاب‌ها به کمک قید

محمد نادری : قرقره‌ها - فیزیک

اجسام متصل به قرقره ها به هر نحوی که حرکت کنند، طول طناب ثابت خواهد ماند.

اصطلاحاً گفته می شود که طول طناب قید مساله است و ما از این نکته برای بدست آوردن رابطه ی بین شتاب جسم ها استفاده خواهیم کرد. 

اما چگونه؟

فایل پیوست را دانلود کنید.