محمد نادری : قرقره‌ها - فیزیک

رابطه‌ی بین شتاب‌ها به کمک قیداجسام متصل به قرقره ها به هر نحوی که حرکت کنند، طول طناب ثابت خواهد ماند.

اصطلاحاً گفته می شود که طول طناب قید مساله است و ما از این نکته برای بدست آوردن رابطه ی بین شتاب جسم ها استفاده خواهیم کرد. 

اما چگونه؟

فایل پیوست را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه