کلید واژه‌های موفقیت پلکان قله‌های پیروزی است

همیشه آدمی تحت تاثیر عناصر غالب بیرونی است. الگو، سرمشق و سر لوحه، از جمله واژگانی هستند که در ادبیات روان شناسنامه الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلید واژه‌های موفقیت پلکان قله‌های پیروزی استجعفر بای آسیب شناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: کوتاهی کردن خانواده‌ها و عدم موفقیت آنها در انتقال فرهنگ خودی از یک سو و تلاش و کوشش بسیار دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی بیگانه از سوی دیگر شرایطی را فراهم می‌کند تا پیروزی از فرهنگ بیگانه برای جوانان تفاخر اجتماعی و ارزش گروهی تلفی گردد و در نتیجه سبب می‌شود او الگو‌ها و قهرمانان خویش را از بیگانگان انتخاب کند و نسبت به فرهنگ خودی بی تفاوت شود.

بای تصریح کرد: شناخت و شناساندن هنجارها و مدل فرهنگ خودی توسط خانواده‌ها و همه نهادهای فرهنگی و آموزشی و بروز کردن مدل فرهنگ خودی و مقبولیت آن در جامعه فراهم کرده که تبعیت و پیروی از الگوهای خودی یک ارزش اجتماعی تلقی گردد.

وی در پایان افزود: ارتباطات فرهنگی همیشه با نوعی غلبه یا شکست همراه است گروهی که در ارتباط فرهنگی بر سایر مد‌ل‌های فرهنگی غلبه پیدا می‌کنند مدل فرهنگی خویش را گسترانیده و عناصر سایر فرهنگ‌ها را تحت تاثیر ویژگی‌های خاص فرهنگی خویش قرار می‌دهد.

منبع :