دانش آموزان عزیز  رشته تجربی

در فایل پیوست

نکته‌های مبحث چرخه کربس آموزش و طبقه بندی شده است.

فایل های ضمیمه