امروز روز کبیسه میلادی است

۲۹ فوریه، «روز کبیسه» میلادی است که علت این نام گذاری به سال ۴۶ قبل از میلادی مسیح بر می‌گردد.

امروز روز کبیسه میلادی است

 از آن سال «جولیس سزار» به پیشنهاد یک منجم با نام «سوسیجنیز» هر چهار سال یک بار یک روز را با عنوان «روز کبیسه» به تقویم اضافه کرد.

این ستاره شناس بر اساس مشاهدات سال قمری متوجه شده بود که هر سال به طول ۳۶۵.۲۵ روز یعنی ۳۶۵ روز و یک چهارم است و برای اینکه بتواند یک چهارم روز را محاسبه کند، یک روز را با نام «روز کبیسه» در هر چهار سال یکبار به تقویم اضافه کرد.

از آنجا که در آن سال، فوریه بعنوان آخرین ماه آن سال در تقویمها محسوب می شد، امروز نیز بعنوان «روز کبیسه» و به مدت ۱۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه بلندتر از سایر روزهای میلادی است.