نویسندگان قطار معانی جلد ۲ از نگاه دوربین

جلد ۲ کتاب قطار معانی با متن‌ها ی دانش آموزان درباره‌ی شغل آینده‌شان چاپ شد. عکس این نویسنده گان با کتابشان را در اینستاگرم وبسایت انگلیسی کانون فرهنگی آموزش ببینید.

نویسندگان قطار معانی جلد ۲ از نگاه دوربین

جلد ۲ کتاب قطار معانی با متن‌ها ی دانش آموزان درباره ی شغل آینده‌شان چاپ شد. عکس این نویسندگان با کتابشان را در اینستاگرم وبسایت انگلیسی‌ کانون فرهنگی‌ آموزش ببینید.


https://www.instagram.com/en.kanoon.ir