تمرین تستی قبل از آزمون 14 اسفند : فتوسنتز و ژنتیک

در فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های فتوسنتز و ژنتیک و خاستگاه آن ضمیمه شده است.

تمرین تستی قبل از آزمون 14 اسفند : فتوسنتز و ژنتیک

دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های فتوسنتز و ژنتیک و خاستگاه آن  ضمیمه شده است.

توصیه می‌کنیم تست‌ها را در منزل با زمان بزنید.