هوشمندسازی هنرستان شهید بهشتی در شهرستان ملایر

هوشمندسازی هنرستان شهید بهشتی درشهرستان ملایر

هوشمندسازی هنرستان شهید بهشتی در شهرستان ملایر


بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، هنرستان فنی حرفه ای شهید بهشتی در شهرستان ملایر را هوشمندسازی نمود.

آقای عباس پیرو مدیر هنرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1388 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 200 دانش آموز را تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 47/250/000 ریال (4 میلیون و 725 هزار تومان) می باشد که مبلغ 37/800/000 ریال (3 میلیون 780 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 9/450/000 ریال (945 هزار تومان) از سوی آقای مسعود امامی نماینده بنیاد در شهرستان ملایر (واحد دختران) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 453 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی هنرستان شهید بهشتی در شهرستان ملایر