مصطفی کیانی : روش مطالعه الکتریسته ساکن -فیزیک

فیزیکدر فایل پیوست؛

روش مطالعه الکتریسته ساکن در 13 صفحه آموزش داده شده است.

فایل های ضمیمه