هوشمندسازی هنرستان حاج علی طوسی در شهرستان ملایر

هوشمندسازی هنرستان حاج علی طوسی درشهرستان ملایر

هوشمندسازی هنرستان حاج علی طوسی در شهرستان ملایر

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، هنرستان حاج علی طوسی در شهرستان ملایر را هوشمندسازی نمود.

آقای محمد چهاردولی میر مدیر هنرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1369 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 162 دانش آموز را تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 47/250/000 ریال (4 میلیون و 725 هزار تومان) می باشد که مبلغ 37/800/000 ریال (3 میلیون 780 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 9/450/000 ریال (945 هزار تومان) از سوی آقای مسعود امامی نماینده بنیاد در شهرستان ملایر (واحد دختران) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 452 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.


هوشمندسازی هنرستان حاج علی طوسی در شهرستان ملایر