راه اندازی دفتر منطقه ای یونسکو در واحد علوم تحقیقات

دفتر منطقه ای سازمان یونسکو با حضور نماینده سازمان ملل متحد در ایران و مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو، در واحد علوم و تحقیقات افتتاح شد.

راه اندازی دفتر منطقه ای یونسکو در واحد علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم تحقیقات در حاشیه افتتاح دفتر یونسکو در این واحد دانشگاهی، گفت: گام بعدی واحد علوم و تحقیقات در راستای فعالیت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، برقراری جایزه بین المللی ایده های نو در زمینه محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار است.

وی فعالیت این دفتر را در راستای اعطای کرسی انرژی های تجدید پذیر از سوی یونسکو به واحد علوم و تحقیقات عنوان کرد و بر ایجاد تعامل میان متخصصان بین المللی داخلی در این حوزه در راستای این جایزه تخصصی تاکید کرد.

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی علوم تحقیقات اظهار داشت: صاحبنظران کشور با تبادل ایده های نو با متخصصان مطرح خارجی می توانند در بهبود جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در ایران و منطقه موثر باشند.

منبع :