تشریح کامل گلیکولیز/ زیست‌شناسی

شارش انرژیدانش آموزان عزیز رشته تجربی

مبحث گلیکولز در فایل پیوست آموزش داده شده است.

فایل های ضمیمه