نکات و ویژگی‌های آزمون 7 اسفند دوم حسابداری

در رابطه با فصل 9 به بخشهای تئوری توجه داشته باشید و به دقت مطالعه کند. مثال فصل مذکور را با دقت مطالعه و دنبال کنید.

نکات و ویژگی‌های آزمون 7 اسفند دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 9 و 10: کل مباحث

در رابطه با فصل 9 به بخشهای تئوری توجه داشته باشید و به دقت مطالعه کند. مثال فصل مذکور را با دقت مطالعه و دنبال کنید.

فصل 10 نیز فصلی پراهمیت می باشد و تسلط بر ثبت خرید، فروش، تخفیفات و برگشتی ها و هم چنین دانستن طبقه بندی و شماره گذاری حسابها توصیه می شود.

در آزمون 7/اسفند/94، 3 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 10 میباشند، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصل 3: از ابتدای خواص میانه تا انتهای فصل

فصل 4: از ابتدای فصل تا انتهای واریانس

در رابطه با این قسمت از مباحث فصل 3 پیشنهاد می شود که بر خواص میانه، محاسبه نما و روابط بین مشخصه های مرکزی مسلط باشید.

در مورد فصل 4 نیز تسلط بر نحوه محاسبه طول دامنه تغییرات، انحراف متوسط(متوسط قدرمطلق انحرافات) و واریانس(متوسط مجذور انحرافات) توصیه می شود.

در آزمون 7/اسفند/94، 1 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 4 میباشند، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصل 5: از ابتدای خصوصی سازی بانکهای تجاری دولتی تا انتهای فصل

فصلهای 6 و 7: کل مباحث

در رابطه با فصل 5 توصیه می شود که بر مباحث تلفن بانک، اینترنت بانک وپول شویی تسلط داشته باشید. فصلهای 6 و 7 نیز فصلهایی کوتاه و البته مهم (پر از نکته) می باشند.

در آزمون 7/اسفند/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 6 و دیگری مربوط به فصل 7 میباشد، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری